habiliteringen uppsala kontakt

För att kunna kravanpassa och kompensera för funktionsnedsättning i vardagen och skolan krävs att vi kan göra en pedagogisk kartläggning. I Gävle fanns en specialskola för undervisning enligt skrivteckenmetoden. Dessutom bedriver vi folkhälsoarbete genom exempelvis Hälsoäventyret där vi undervisar barn och unga om hälsa och livsstil. Skolhemmet bytte sedan namn till Drottning Sofias stiftelse och tog emot både dövstumma blinda och blinda sinnesslöa. Presentationen visar hur de jobbar och inhämtade erfarenheter så här långt. Arbetsterapeut på Lundagårdsgrupperna Catharina har hållit i utbildningar i grupp för personer med demens i tidigt skede. Från 1/7 1957 fortsatte dövstumkonsulenterna som tjänstemän vid länsarbetsnämnder, men de omtalas inte särskilt i instruktionen för länsarbetsnämnder 1957:531.

Mats Granlunds presentation Äldre med adhd respektive autismspektrumtillstånd Lena Nylander Överläkare, specialist i allmän psykiatri, mångårig arbete med personer med ASD. Han är verksam vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet och chef för forskning, utveckling och utbildnings enheten, FoUU på Stockholms Sjukhem. Senare tillkom ett skol- och uppfostringshem, som lades ned 1941. Institutet för dövstumma i Hjorted i östra Småland startades av kyrkoherde Östberg; det öppnades 1863 och fick ekonomiskt stöd genom riksinsamlingar. Susanne Bejerot kommer att dela med sig av sin breda erfarenhet inom neuropsykiatri och psykisk ohälsa. Älvsborgs län hade en blindvårdsnämnd, där landstinget utsåg ledamöter och gav anslag bl a till kuratorsverksamhet. Redan i början av 1800-talet insåg man att utbildning för barn gav dem bättre möjligheter att försörja sig, och man började även intressera sig för att utbilda fysiskt handikappade barn för att de inte skulle behöva fattigvård som vuxna. Begreppet omsorg ersattes med stöd och service till vissa funktionshindrade i ny lag (LSS) som trädde i kraft 1994. Anstalten flyttades till Åkeshov utanför Stockholm, där den fanns 1905, och 1915 till Knivsta (Stockholms kommunalkalender 1933 s 384). Dövstumpräst lydde under vissa domkapitel: Uppsala för Stockholmsdistriktet, Lund för Lundadistriktet, Skara för Vänersborgsdistriktet, Karlstad för Örebrodistriktet och Härnösand för sitt distrikt. Kom en kungörelse om statsbidrag till anstalter för obildbara sinnesslöa. Smålands Idiothem var dock omkring 1900 namnet på en anstalt i Eksjö (senare Nannylund som drevs gemensamt av flera landsting från 1880-talet.

Nära vård och hälsa - habiliteringhabiliteringen uppsala kontakt